מסמכים ואישורים לצורך בקשת ערעור להנחה בשכר דירה

 • אישורי הכנסה של כל המתגוררים בדירה ל- 3 החודשים האחרונים (תלושי פנסיה, מזונות, קצבאות ביטוח לאומי, תלושי שכר.  עצמאי – שומה אחרונה, הבטחת הכנסה ממשרד הדתות).
 • במקרה של בקשה להנחה רטרואקטיבית (עד 3 שנים מיום הגשת שאלון אחרון), יש להמציא אישורי הכנסה של כל מי שהתגורר בדירה בתקופה הנדרשת לה מתבקשת ההנחה.
 • תדפיס חשבון בנק של 2 בני הזוג 3 חודשים אחרונים.
 • אישור הבנק על גובה תוכניות חיסכון, קופות גמל, פקדונות וכו'.
 • בנים המשרתים בצה"ל או בשרות לאומי, יש להמציא אישור.
 • צילום תעודות זהות ופרטי כל בני המשפחה המתגוררים בנכס לפי ספח תעודת זהות.
 • תלמיד ישיבה – יש להמציא אישור שעות לימוד וסכום התמיכה החודשי בכולל.
 • דיירים המטופלים בלשכת רווחה ימציאו דו"ח סוציאלי (בקשה תישלח במידת הצורך).
 • אישורים על חובות למוסדות שונים.
 • אישורים רפואיים בעברית.
 • במידה והינכם מופיעים כבעלי דירה (דמי מפתח, ירושה), יש להמציא אישורים לגבי הנכס.
 • במקרה של ירושה – צו קיום צוואה / צו ירושה (מקור).
 • דיירים מבקשים החיים בנפרד - יש להמציא אישור מהרבנות על פתיחת תיק.
 • סטודנטים ימציאו אישור על לימודים עם פירוט שעות לימודים שבועיות.

 

אשת קשר לטיפול בהנחות שכר דירה :

אוקסנה ישראלי
גביה והנחות בשכר דירה
03-5159445
03-5159407

 

ימי קבלת קהל מחלקת גביה קומה 4 :

יום ראשון בין השעות 12:00 – 08:00 בבוקר.

יום שלישי בין השעות 17:00 – 15:00 אחה"צ.