פעולות האחזקה המבוצעות בדירות הדיור הציבורי 

הסכם ניהול נכסי הדיור הציבורי ע"י חברת חלמיש כפוף לחוק זכויות הדיירבדיור הציבורי התשנ"ח 1998. החוק מפרט, בין השאר, את סוגי התיקונים שאחריות ביצועם מוטלת על החברה המשכנת, וכן סוגי התיקונים המצויים באחריות הדיירים. כמו כן, נקבעו בחוק שיעורי ההשתתפות הכספית שעל הדיירים לשלם עבור התיקונים, שתבצע החברה בדירתו או ברכוש המשותף, כפי שמפורט בנספחים בהמשך.

נושאי האחזקה המצויים באחריות חלמיש :
•  אחזקת שבר- תיקוני שבר שוטף בדירות וברכוש באמצעות קבלני ביצוע
•  ביצוע אחזקה תקופתית- חידוש איטום גגות, שיפוץ מבנים, תיקוני צנרת יזומים וכו'
•  שיפוץ דירות לאכלוס חוזר
•  שדרוג דיור מוגן 
•  מתן שרותי גינון בבניינים בהם רוב שוכרים בדיור ציבורי

 

עוד על תיקוני אחזקה בדירה הקש כאן

המידע המלא נמצא בחוברת מיצוי זכויות של משרד הבינוי והשיכון
 

כחלק משורת צעדים בהם נקטה חברת חלמיש על מנת להבטיח שירות מיטבי ותחזוקה נאותה של הנכסים, מתקשרת החברה עם קבלני ביצוע תוך הקפדה על מקצועיות ועמידה בדרישות איכות קפדניות.
 

יצויין כי כל קבלני הביצוע מבוקרים ע"י אנשי צוות ההנדסה של חלמיש.
 
צוות הנדסי מיומן 

הצוות ההנדסי של חלמיש באגף ההנדסה אחראי לקביעת מדיניות הנדסית, תכנון פרויקטים בנושא אחזקה שיטתית ופרויקטים ייחודיים, מרכז תכנית עבודה ומקיים אחריהן בקרה מקצועית וכן מרכז את תחום האחזקה (הפעלה ופיקוח אחר עבודות אחזקה, עריכת בדיקות ומתן חוות דעת הנדסיות).