הנחה על פי שיטת המדרוג

החל מתאריך 1.11.2005 נדרש משרד הבינוי והשיכון להתאים לכל שוכר בדיור הציבורי את שכר הדירה עבורו בהתאם להרכב משפחתו, הכנסת משפחתו, מיקומה הגאוגרפי של הדירה וגודל הדירה.

שכר הדירה בדיור הציבורי נקבע באופן מדורג, על פי נתונים אלה:

  • הרכב המשפחה
  • ההכנסה הכוללת של בני המשפחה הבוגרים 
  • מאפייני הדירה (גודלהּ, מספר הקומה בבניין וכדומה) 
  • מיקומה הגאוגרפי של הדירה

בחישוב שכר הדירה נכללים הנתונים הללו והם משוקללים ב"נוסחת קו ישר", כלומר ככל שההכנסה עולה - גובה שכר הדירה עולה בהתאמה, אך לא יותר מ"שכר דירה שוק" (גובה שכר הדירה ללא הנחות, כפי שנקבע על ידי השמאי הממשלתי).

דיירים חדשים 

דיירים שאוכלסו בדירת הדיור הציבורי אחרי "המועד הקובע", דהיינו אחרי התאריך 1.11.2005 מחוייבים על פי שיטת המדרוג.

הסבר על חיוב לפי שיטת המדרוג (מאתר משרד השיכון) 

דיירים ותיקים

דיירים שאוכלסו בדירת הדיור הציבורי לפני "המועד הקובע", דהיינו לפני התאריך 1.11.2005 - שכר הדירה המרבי שאותו ישלמו אם הם אינם זכאים להנחה הוא שכר הדירה ששילמו ב"ערב המדרוג" (דהיינו 30.10.2005), בתוספת של 12 פעימות של 50 ₪ שבוצעו לאורך השנים - סך הפעימות 600 ₪ לשנה.

הסבר על חיוב שכר דירה לפני שיטת המדרוג (מאתר משרד השיכון) 

איך מגישים בקשה להנחה?

אחת לשנתיים דיירי הדיור הציבורי נדרשים להגיע למחלקת הגביה במשרדי חלמיש  ולמלא שאלון "בקשה לקביעת שכר דירה מדורג". 

  • באמצעות השאלון מדווחים הדיירים על הכנסותיהם ועל הרכב המשפחה שלהם. 
  • במסגרת מילוי השאלון נבחנת הזכאות של הדייר להנחה בשכר דירה. 
  • כדי לבחון את הבקשה להנחה הדיירים יידרשו לספק מסמכים המעידים על הכנסותיהם ומסמכים המעידים על מצב אישי.
  • בנים בוגרים – גם "בנים בוגרים" (מעל גיל 18 או לאחר שירות צבאי / לאומי) נדרשים להציג אישורי הכנסה. אם לא יוצגו אישורי הכנסה, בחישוב הכנסתם הקובעת להנחה יחושב שכרם בשליש משכר המינימום.

לאחר הגשת הבקשה -  תישלח תשובה בדואר לכתובת המגורים של הפונים.

אם הינכם סבורים כי בעקבות שינוי בנתונים האישיים שלכם הנכם זכאים להנחה גדולה יותר, ניתן להגיש בקשת הנחה לפני תום השנתיים מהמועד שמילאתם את השאלון.

מתי לא נדרש למלא שאלון?

דיירים הממשיכים להתקיים רק מקצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי ומילאו בעבר לפחות שאלון הכנסות אחד, לא יידרשו למלא בכל שנתיים שאלון הכנסות מחדש. 

זכאות רטרואקטיבית להנחה

דיירי הדיור הציבורי המתקיימים מקצבאות הקיום של המוסד לביטוח לאומי שלא הגיעו או לא הציגו במועד את המסמכים הנדרשים, ולאחר שמילאו את שאלון ההכנסות נמצא כי הם אכן זכאים להנחה - יהיו זכאים לקבל הנחה רטרואקטיבית עד 6 חודשים.

דיירים המתקיימים מקצבאות קיום בלבד מהמוסד לביטוח לאומי יהיו זכאים לקבל הנחה רטרואקטיבית עד 24 חודשים לאחור.

ערעור על גובה ההנחה בשכר הדירה

דיירים שקיבלו הנחה בשכר הדירה אך סבורים כי על פי נתוניהם האישיים הם זכאים להנחה גדולה יותר מזו שקיבלו, יכולים לערער על גובה ההנחה שניתנה להם בפני ועדת הערעורים של משרד הבינוי והשיכון. הפנייה לועדה זו תעשה באמצעות מחלקת הגביה ויש לצרף לצרף מכתב בקשה להנחה וכל מסמך אחר התומך בבקשה זו.

ערעור על החלטת ועדת הערעורים של משרד הבינוי והשיכון

  • אם ועדת העירעורים של משרד השיכון דנה וקיבלה החלטה בנוגע לגובה ההנחה בשכר הדירה, לא ניתן לערער על ההחלטה.
  • עם זאת, ניתן לפנות שוב לוועדה ולבקש דיון חוזר בבקשה באחד ממצבים אלו: (לאחר שנה מיום קבלת ההחלטה או אם חל שינוי מהותי בנתוני המבקשים.

מודגש כי הכללים המחייבים והקובעים הינם המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון ובנהלי משרד השיכון.

 פרטי יצירת קשר בנושא הנחות

אוקסנה ישראלי
גביה והנחות בשכר דירה
03-5159445
03-5159407