חברת חלמיש הקוד האתי 

דבר מנכ"ל

עובדים יקרים, נשמת אפה של החברה, זו התנהגות של אנשים המהווים את המרקם שלה. חברה אינה מסתכמת רק בנהלים, מחשבים תהליכים תפעולים וכיוב', אלא, ובמיוחד בחברה כמו שלנו, זה ה DNA  שלה שמכתיב הגינות, שקיפות, חמלה ואמפטיה.

אנו בחלמיש מאמינים כי על החברה ועובדיה מוטלת האחריות להתנהלות הוגנת, של האנשים המהווים את המרקם שלה, ערכית וראויה. מצאנו לנכון להציג את כללי ההתנהגות ואת החובות המוטלים עלינו במסגרת קוד אתי. הקוד האתי אינו בא להגדיר עבורנו דרך חדשה להתנהלות, אלא לאגד ולמסד את כללי הפעולה שלנו, ולשקף את האופן שבו אנו פועלים.

הקוד האתי של החברה כולל עקרונות אתיים המתווים את הדרך הראויה לפעולה ומפורטים בכללים מחייבים במסגרת הפעילות בחברה מול בעלי עניין. אלו נחשבים כל האנשים, הארגונים והגופים המשפיעים או מושפעים מהחברה. למשל לקוחות, עובדים, סוכנים, ספקים, קיימים או פוטנציאלים.

אנו מאמינים כי התנהלות של כולנו על פי כללים אלו, הופכת את חברת חלמיש לחברה טובה עוד יותר, המקדמת את מטרותיה תוך שמירה על האינטרסים של מחזיקי העניין השונים. הקוד בא להבהיר סוגיות, להתוות דרך, להוות כלי מסייע בקבלת החלטות.

הנהלת חלמיש מחויבת למימוש עקרונות אתיים בפעילות החברה. השילוב של הקוד האתי והטמעתו, יחד עם תוכניות האכיפה והציות, יכול להבטיח פעילות בהתאם לסטנדרטים ניהוליים מובילים, הכוללים התנהלות אתית.

אנו מחויבים להטמיע את הקוד בכל פעולותינו, מזמינים אתכם ללמוד את הקוד האתי וליישמו, תוך שימוש  בכללים המפורטים במסמך זה.

אני מקווה שהקוד המצורף, יהווה מסגרת שתעטוף את הפעולות, הנהלים והציוד של החברה במעטה מכובד וראוי שייתן ביטוי לעמלם של עובדיה כלפי עצמם, לקוחותיהם וכל סביבת העבודה, הסביבה החברתית והרעיונית שלשמה חלמיש קיימת.

רות מוסקונה, מנכ"לית בפועל (מאי 2015) 

1. הצהרת כוונות

חברת חלמיש קיבלה על עצמה לפעול באופן שוטף בהתאם לכללי התנהגות האתיים. כללי הקוד האתי מחייבים כל אחד מהמנהלים והעובדים בחברה.

הקוד האתי של חברת חלמיש, מגדיר תעודת זהות נורמטיבית וערכית להתנהגות ולפעולות בחברת חלמיש במטרה להעלות את הרמה האתית בארגון ולכוון לאחריות, יושר, אמינות, מקצועיות ורגישות. הקוד האתי מבטא בין היתר את מחויבות חברת חלמיש לעובדים ולשמירה על כבוד האדם, שמירה על איכות הסביבה והמחויבות לקהילה.

הקוד האתי המפורט במסמך זה, כולל ערכים, סטנדרטים, אבחנות וכללי התנהגות מחייבים המבחינים בין הראוי לעשות לבין הלא ראוי.

פרקי הקוד האתי כוללים טובות הנאה, יחסי עבודה, ניגוד עניינים, לקוחות, שמירה על נכסים וכללים בסביבת העבודה. העובדים והמנהלים בחברת חלמיש נדרשים לפעול ולהחליט על פי ערכי החברה, ייעוד חברת חלמיש וכללי הקוד האתי. המנהלים והעובדים בחלמיש נדרשים להעדיף את טובת חברת חלמיש על פני טובת היחידה או המחלקה אליה הם משתייכים, ולעודד שיתוף פעולה בין היחידות השונות.

חברת חלמיש פועלת ומקיימת את החוקים, תקנות וכל דין החל עליה, לרבות כללי מנהל תקין. כללי הקוד האתי בחלמיש מבוססים, בין היתר, על דרישות החוק, התקנות, ההוראות, נורמות וכללי התנהגות של מדינת ישראל ושל עיריית תל אביב.

חברת חלמיש כחברה ערכית ואיכותית, מחויבת, בכפוף למגבלות החלות עליה כחברה ממשלתית- עירונית, לפעול בקהילה כדי ליצור עתיד טוב יותר לחברה ולמדינה. תחומי הפעילות כוללים: דיור ציבורי, ביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית, בנית יחידות דיור לזכאים, פינוי-בינוי, שיקום שכונות, פיתוח תשתיות, דיור תומך לקשיש ועוד.

קוד אתי זה הוא לטובת חברת חלמיש ושום אדם או ישות אחרת אינו רשאי לאוכפו. הקוד אינו ואסור שיתפרש כיוצר עילה פרטית לפעולה או תרופה לכל אדם או ישות אחרת כנגד המפרים את הקוד. בנוסף, אסור שקוד זה יתפרש כחוזה העסקה ואינו משנה את סטאטוס ההעסקה של איש.

הקוד האתי, מאגד כללים והוראות המתייחסים למישורים שונים בפעילות הארגון. הקוד נועד להיות הצהרה בסיסית של עקרונות וסטנדרטים ואינו כולל הוראות ספציפיות. בכל מקרה יש לבחון את הקוד במסגרת של המדיניות, המנהגים, ההוראות ודרישות החוק והנהלים המחייבים. בנוסף, היעדר מדיניות, או הוראה תאגידית ספציפית המכסה מקרה מסוים, אינה פוטרת מאחריות להתנהגות אתית באותן נסיבות.

2. יעוד וערכי חברת חלמיש

חזון חברת חלמיש  

 • חברת חלמיש היא חברה דינאמית המובילה בפתרונות פינוי, בינוי, דיור ואכלוס בשוק הציבורי והחופשי, מטפלת בכל נושא הדיור הציבורי בת"א יפו ומעורבת בפעילות קהילתית ותורמת לה.

תעוזה, חדשנות ומצוינות מקצועית

 • חברת חלמיש תיצור סביבה ארגונית התומכת בתעוזה וחדשנות בראייה ארוכת טווח, תוך ניצול מיטב הכישרונות של יחידים וקבוצות, בכל רבדי הארגון ובכל תחומי העשייה ההנדסיים, הארגוניים והעסקיים.
 • חברת חלמיש תהיה פתוחה לרעיונות לא שגרתיים ותקיים סביבה סובלנית גם להולכים נגד הזרם תוך שמירה על הכללים הנדרשים על פי כל דין.
 • החברה תעודד עובדים להעמיק את רמתם המקצועית ולהרחיב את תחומי התמחותם.
 • החברה  תפיק לקחים  משגיאות הנגזרות מלקיחת סיכונים, כחלק חשוב מתהליך הלמידה, התבוננות בצורה פתוחה ועניינית ויישומם בתבונה.

מחויבות ללקוחות

 • נאמנות ומחויבות ללקוחות, תהווה מרכיב מרכזי שיתבטא בחתירה לספק ללקוחות ערך מיטבי בפתרונות ובשרות, תוך קיום כללים שישמרו את נכסי הליבה של חברת חלמיש ומשרד השיכון.
 • עובדי החברה ישקדו על בניית מערכת יחסים עם הלקוחות המבוססת על אמון, יושרה, כבוד הדדי והבנת צורכיהם. 

מחויבות לעובדים

 • החברה תשאף לטפח מערכת ערכית וסביבת עבודה, אשר תעניק לעובדים תחושה ביתית ותאפשר להם למצות את כישרונותיהם, להרגיש סיפוק והנאה בעבודה ולחוש גאווה בהשתייכות לחלמיש. 
 • קיום מערכת מחויבות ההדדית בין חברת חלמיש לעובדיה, על אמון, פתיחות, יושרה וחתירה להישגים, תוך שאיפה משותפת ליציבות ולמערכת יחסים ארוכת טווח.
 • קידום ותגמול יבטאו הישגים אישיים וקבוצתיים, במידת האפשר.

חברת חלמיש כחברה

 • עבודת צוות בכל רמות החברה, כולל שיתוף פעולה הדוק בין היחידות, מהווה בסיס למימוש היעדים המרכזיים של חברת חלמיש.
 • יש לטפח שיתוף פעולה בכל רמות החברה, באמצעות מערכות תגמול במידת האפשר והערכה, להצלחת עבודת הצוות ולהצלחתם של עמיתיהם.
 • קיום שקיפות בין היחידות וטיפוח רוח של אחריות משותפת בכל רמות החברה.

נחישות וחתירה לעמידה ביעדים

 • עידוד התנהגות המאופיינת בהתמדה, בנחישות ובחתירה בלתי מתפשרת לעמוד ביעדים, אתגרים, בכל ממדי העשייה של החברה, תוך הקפדה על אתיקה מקצועית, ניהול מושכל של משאבים וקיום בצוותא של מגוון יעדים רחב.

3. תמצית הקוד האתי

טובות הנאה, תשורות וניגוד ענייני

 • חברת חלמיש תתנהל באופן אחראי והוגן, כך שכל פעולותיה יבוצעו על פי החוק וכללי התנהגות ציבורית ועסקית נאותים. כל עובדי חברת חלמיש נדרשים להתנהג ביושר, באמינות ובהגינות לרבות עם הגורמים הקשורים אליה, לקוחותיה וספקיה.
 • חברת חלמיש אוסרת על קבלה או מתן טובות הנאה ותשורות. טובת חברת חלמיש דורשת שעובדיה יימנעו ממצבים או מעשים שבגינם עלול להיווצר מצב של  ניגוד עניינים בין טובת חברת חלמיש וטובתם האישית.
 • חברת חלמיש אוסרת על עובדיה להשתמש במידע פנימי.

לקוחות

 • חברת חלמיש מנהלת את הקשרים עם לקוחותיה ושותפיה באמצעות עובדיה המוסמכים לכך, בהגינות, בשקיפות, יושר ואמון.
 • הפרסומים של חברת חלמיש יהיו מדויקים ואמינים.
 • חברת חלמיש מקפידה על ניסוח מדויק של חוזיה והצעותיה ומקפידה על מילוי ההבטחות שבחוזים ובהצעות אלו.

שמירה על נכסים

 • נכסי חברת חלמיש ונכסי משרד השיכון משמשים את העובדים והלקוחות למטרות חברת חלמיש בלבד.
 • חברת חלמיש מייחסת חשיבות רבה לניהול יעיל של ציוד ושמירת תקינותו.
 • חברת חלמיש מקפידה על שימוש נאות במחשוב ובמידע כדי למנוע מצבים מסוכנים לחלמיש מבחינה ציבורית ועסקית ופגיעה בזכויות הפרט או זכויות צד שלישי.
 • חברת חלמיש דורשת מעובדיה להיות זהירים ושקולים בשימוש ובשמירת המידע ולפעול בהתאם לנהלים וההנחיות בעניין זה.
 • חברת חלמיש מקפידה על שימוש נאות בנכסים של לקוחות וספקים.

הקפדה על סביבת העבודה

 • חברת חלמיש שומרת על סביבת עבודה בריאה, בטוחה, יצירתית ויצרנית ללא אפליה, הפחדה או הטרדה.
 • חברת חלמיש מעסיקה עובדים על בסיס כישוריהם, השכלתם, התאמתם לדרישות וללא כל אפליה או העדפה ובשכר הולם.
 • קידום, הערכה ותגמול העובדים נקבע על ידי המנהלים הממונים ועל פי הישגיהם של העובדים ללא פניות, אפליה ודעות קדומות. במידת האפשר ועפ"י הוראות התקשי"ר והסכם הקיבוצי. המנהלים והעובדים פועלים בתחום אחריותם וסמכותם בלבד, והחלטותיהם יהיו לפי מיטב שיקול הדעת המקצועי והעסקי ובדרך הטובה ביותר עבור חברת חלמיש.
 • חברת חלמיש מקפידה על הגנת פרטיותם של עובדיה ושל גורמים הבאים עימה בקשרי עבודה.

4. יישום כללי הקוד האתי ובקרה

כללי

 • הקוד האתי מתאר את גישת חברת חלמיש להתנהגות נאותה ואת התהליכים הנעשים והפעולות המבוצעות על מנת ליישם את הגישה בפעילות היום יומית של חברת חלמיש. לפיכך נוקטת חברת חלמיש שורה של צעדים ליישום כללי הקוד האתי.

תוכנית יישום

 • תוכנית יישום כללי הקוד האתי נועדה להעלות את רמת האתיקה בפעולות חברת חלמיש ולהפחית את הסכנות להתנהגות בלתי חוקית ולא אתית במסגרת חברת חלמיש. במסגרת התוכנית, הדרג הניהולי הבכיר יעודכן בכללי הקוד האתי במטרה להבטיח יישום ואכיפה של הקוד האתי ויפעיל פיקוח סביר בכל הנוגע ליישום כללי הקוד האתי.
 • התוכנית כוללת:
  • הפצת הקוד האתי כמפורט במסמך זה לכלל העובדים.
  • הפצת "מדריך לעובד" בנושא הקוד האתי. תוך שני רבעונים אישור קוד זה.
  • עריכת רענון תקופתי לכל העובדים.
  • שילוב כללי הקוד האתי בפעילויות ההדרכה לעובדי החברה.
 • הפצת אירועים מעניינים בהקשר ליישום/אי ישום כללי הקוד האתי.

סוגיות וייעוץ

 • עובד הנתקל בסוגיה בעלת היבטים אתיים, יפנה בראש ובראשונה לדרגים הממונים.

מדריך לעובד  

 • חברת חלמיש מעמידה לרשות עובדיה מדריך שמטרתו להבהיר את מהות הקוד האתי ולהביא דוגמאות של "עשה ואל תעשה".
 • המדריך מבהיר את הנושאים החשובים, את הדרישות/ציפיות של החברה בכל נושא ואת הסיבות להנחיות.
 • המדריך כולל מגוון של דוגמאות כדי לשפר את הבנת הקוד האתי בכלל הפעילויות השוטפות של חברת חלמיש.
 • הקוד האתי יפורסם במקומות בולטים בכל אתרי החברה לרבות אתר האינטרנט של החברה.
 • עובד חדש יצהיר שקרא את הקוד, מבין אותו ומתחייב לפעול לפיו. ההצהרה תתועד בתיק העובד.

טיפול בחריגות/תלונות

 • עובד המזהה חריגה מהקוד האתי שאינה בתחום החריגות ממנהל תקין וטוהר מידות, יפנה למנכ"ל חברת חלמיש.
 • חריגות ותלונות בנושא מינהל תקין וטוהר מידות, יש להפנות ליחידה למשאבי אנוש.עם העתק למנכ"ל בטיפול התלונה  ישמור הגורם הבודק על חיסיון המתלונן והתלונה תטופל בהתאם למתכונת הטיפול בתלונות הציבור.
 • המנכ"ל, יעודד את העובדים לדווח על הפרות של הקוד האתי, או חשש להפרה ויקל עליהם בתהליך הגשת התלונה.
 • חברת חלמיש לא תסבול פגיעה בעובדים שהתלוננו על חריגות מהקוד האתי. מנכ"ל חברת חלמיש יגן על העובד מפני התנכלות עקב הגשת תלונה על הפרת הקוד.
 • לאחר גילוי פעילות בלתי אתית או בלתי חוקית בחלמיש, יערך תחקיר, תינקט פעולה לתיקון המעוות ומניעת הישנות פעולות דומות בעתיד כולל אמצעי משמעת, פרסום נסיבות המקרה, ביצוע שינויים ככל שאלו נדרשים בקוד האתי ובתהליך יישומו.

בקרת יישום כללי הקוד האתי.

 • יוכנו דוחות תקופתיים הכוללים את יישום הרענון השנתי של הנחיות הקוד ביחידות, שינויים דרושים בקוד, בעיות המתעוררות בעבודה על פי כללי הקוד האתי ותלונות על הפרת הקוד, עדכונים בכללי הקוד האתי לאור האירועים.

אחריות

 • למנהל יחידת משאבי אנוש אחריות ליישום והטמעת כללי הקוד האתי בחלמיש וטיפול בפניות בנושא.
 • באחריות המנהלים לעודד ולקיים את כללי הקוד האתי ולדווח על מקרים החורגים מכללי הקוד האתי.

5. טובות הנאה, תשורות וניגוד עניינים

כללי

 • חברת חלמיש מתנהלת באופן אחראי והוגן, כך שכל פעולותיה מתבצעות על פי החוק וכללי התנהגות עסקית נאותה. כל עובדי חברת חלמיש נדרשים להתנהג ביושר, באמינות ובהגינות לרבות עם הגורמים הקשורים אליה, לקוחותיה וספקיה.
 • הקוד האתי נותן ביטוי לאמות המידה והכללים החשובים לחלמיש.
 • עובדי חברת חלמיש הינם "עובדי ציבור" וככאלה ההוראות המחייבות עובדי ציבור חלות עליהם.
 • בכל מקרה של אי בהירות, על העובד לפנות לממונים עליו לצורך קבלת הנחיות/הבהרות.

טוהר מידות

 • חברת חלמיש מקפידה על התנהגות מוסרית לפי אמות המוסר והנורמות של עובדיה בעת מילוי תפקידם בחברה ועל ייצוג מכובד על ידי עובדיה, נציגיה וספקיה.
 • חברת חלמיש מייחסת חשיבות לטוהר מידות בפעולותיה ובכלל זה מניעת: שחיתות מידות, שחיתות ציבורית, שוחד, משוא פנים, העדפה שרירותית, ניגוד עניינים ושיקולים זרים.
 • חברת חלמיש מעודדת את עובדיה לדווח על כל חשש של פגיעה בטוהר המידות ומגנה כחוק על המתריע בפני פגיעה בטוהר המידות.

איסור קבלת טובות הנאה ותשורות

 • מדיניות חברת חלמיש להקפיד שכל העובדים, המנהלים ונציגיה ינהגו ביושר, באמינות והגינות.
  הקוד האתי מגדיר את כללי ההתנהגות הנדרשים מעובדי חברת חלמיש.
 • חברת חלמיש אוסרת על קבלה או מתן מתנות או טובת הנאה (תשורה, הטבה, בונוס, תשלום) הכרוכה ישירות או בעקיפין, או אפילו למראית עין, בניסיון לקבל תמורה כלשהי וזאת על מנת שלא יהיה נתון העובד במצב בו עלול להיות מושפע שיקול דעתו בעת מילוי תפקידו במתן יחס מועדף  או כוונה לגרום לשינוי החלטות.
 • חברת חלמיש אוסרת על עובדיה להתקשר עם גורם חוץ הנמצא עימם בקשר עבודה ולרכוש ממנו מוצרים/שירותים לצרכים פרטיים.
 • חברת חלמיש דורשת ככלל מעובד שקיבל טובת הנאה או תשורה מגורם חוץ, לדווח על כך באופן מידי לממונה ולא לקבלה וזאת למעט תשורות מסחריות מקובלות וסמליות (בעלות ערך כספי נמוך הנושאים את סמל או שם החברה המעניקה אותם) בנסיבות העניין ובכפוף לחובת הדיווח הנזכרת לעיל.
 • חל איסור על ממונה לקבל טובות הנאה מעובד עליו הוא ממונה, ישירות או בעקיפין וכן עובד לא יקבל טובת הנאה מהממונה. חברת חלמיש אוסרת על מצבים של התקשרות עסקית בין ממונה לעובד מחוץ לשעות העבודה, כדי למנוע פגיעה במערכת התקינה של יחסי העבודה.
 • חברת חלמיש אינה מתירה הזמנה ו/או קבלת מתנה לרגל מאורע חגיגי של העובד או של בן משפחתו מאורחים או מוזמנים המהווים ספקים, או נותני שירותים ישירים של החברה.
 • חברת חלמיש מתירה קבלת פרס המוענק לעובד בפומבי על ידי גוף ציבורי, בין אם מתן הפרס קשור/אינו קשור לעבודתו בחברה.

ניגוד עניינים

 • טובת חברת חלמיש דורשת שעובדיה ימלאו את תפקידם ביושר ובהגינות וימנעו ממצבים או מעשים שבעטיים עלול להיווצר ניגוד עניינים בין טובת חברת חלמיש וטובתם האישית של העובדים או בני משפחותיהם/חבריהם, או של גורמי חוץ אחרים הקשורים אליהם ואשר מצויים בניגוד עניינים מול חברת חלמיש. באחריות העובד למנוע מצבים כאלה.
 • חברת חלמיש דורשת מעובדיה להימנע מהשקעות כספים או כל פעילות עסקית אחרת העלולה ליצור מצב של ניגוד עניינים.
 • חברת חלמיש דורשת שעובד שלה לא יהיה קשור, לא ישפיע או ינסה להשפיע על עסקה בה עלול להיות לו עניין אישי או טובת הנאה מהגורם אתו מבוצעת העסקה ואשר עלול לפגוע בכך בעניינה של חברת חלמיש.
 • חברת חלמיש אוסרת על עובדיה פעילות עסקית או תעסוקתית פרטית כלשהי עם לקוח או ספק של החברה, אם אותה פעילות עלולה לגרום לעובד מצב של ניגוד עניינים בביצוע תפקידו בחלמיש, כמפורט בנהלי חברת חלמיש.
 • עובד חברת חלמיש לא יקבל תשלום בכל צורה שהיא עבור שירותים שבוצעו עבור חברת חלמיש מכל מקור פרט לחלמיש.
 • בכל מקרה של ספק, על העובד להעלות הסוגייה לממונה עליו.

שימוש במידע פנימי למטרת תועלת אישית

 • חברת חלמיש אוסרת על עובדיה להשתמש במידע פנימי (מידע שלא ברשות הציבור) חברת חלמיש אוסרת על עובדיה להעביר לאחרים מידע שלא ברשות הציבור שהגיע לידם במסגרת תפקידם בחברה.
 • חברת חלמיש מקפידה לאכוף על עובדיה שימוש נאות במידע של גורמים זרים המגיע לעובד במסגרת מילוי תפקידו ואוסרת ניצול מידע זה למטרות של תועלת אישית.

6. לקוחות

כללי

 • חברת חלמיש תנהל את הקשרים עם לקוחותיה ושותפיה העסקיים באמצעות עובדיה המוסמכים לכך, בהגינות, יושר ואמון ולא תשלים עם התנהגות לא ישרה או כזו העלולה להתפרש כלא ישרה של עובדיה.
 • חברת חלמיש תקפיד על שקיפות ומתן מידע מלא והוגן ללקוחות לשימוש במוצרי ושירותי חברת חלמיש.
 • חברת חלמיש, תקבל את כל האישורים הנדרשים על פי דין להצגה, לניהול מו"מ ולמכירת נכסים ו/או לפעול מול לקוחות כנדרש בתקנות המחייבות.

פרסומים

 • פרסומים של חברת חלמיש ושירותיה יהיו מדויקים, אמינים, מהימנים ובהתאם למדיניות של חברת חלמיש.
 • רק תכנים שאושרו יפורסמו באופן כפי שנקבע בנהלי חברת חלמיש.

ניהול מו"מ

 • חברת חלמיש תקפיד שבתהליך המו"מ עובדיה/נציגיה יתנהגו בצורה הולמת, יציגו בצורה אמינה את יתרונות חברת חלמיש וינהגו ביושר והגינות.
 • מוביל העסקה מטעם חברת חלמיש לא יתחייב כלפי הלקוח, גם לא בעל פה, לגבי נושאים שאינם מוגדרים בהצעה או בחוזה ויפעל בהתאם להנחיות שקיבל למימוש המו"מ.

חתימת חוזים

 • חברת חלמיש מקפידה על כנות וניסוח מדויק של תנאים חוזיים ומוודאת שיש ביכולתה לעמוד בכל תנאיהם ולשם כך היא תסתייע גם במשפטנים בטרם החתימה.
 • חברת חלמיש תוודא שהנוסח הסופי של החוזה שייחתם בעקבות המו"מ עם הלקוח יכלול בצורה מדויקת את כל התנאים העסקיים, המשפטיים, הטכניים והכספיים, לרבות: אפיון הנכס, מקום המסירה והעברת הבעלות, בטחונות.
 • חברת חלמיש לא כוללת בחוזה עם לקוח, סעיפים הנוגדים את החוק וההגבלים העסקיים ופונה לקבלת היתרים ורישיונות ככל הנדרש, על מנת שהחוזה יתבצע במסגרת הדין המחייב.
 • נהלי חברת חלמיש מבטיחים שרק מורשי חתימה המוגדרים בנהלי החברה או מיופי הכוח שלהם, יחתמו על חוזים של חברת חלמיש לאחר חתימת קיום של הגורמים המוסמכים וכי עובדיה לא יחרגו מסמכויותיהם ליצירת מחויבות של חברת חלמיש כלפי צד ג'.
 • חברת חלמיש תנקוט אמצעים כדי לוודא שיתממשו מחויבויותיה וזכויותיה עפ"י החוזה.

שירות ללקוח

 • השירות ללקוח יתנהל בהתאם למחויבויות ובכפיפות לחוזים שנחתמים בין חברת חלמיש ללקוחותיה.

7. יחסים עם ספקים

 • חברת חלמיש מבצעת חלק מפעילותה באמצעות ספקים חיצוניים בכפוף לכל דין החל לגביה.
 • חברת חלמיש רואה בספקיה שותפים לעשייה ופועלת עם ספקים חיצוניים על בסיס מערכת אמון הדדית תוך שותפות להצלחה, איכות, מקצוענות, אמינות, מחיר הולם, ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
 • חברת חלמיש מקפידה על כך שספקיה יבחרו, אם בהליך של תחרות ואם לאו- הכול בכפוף לדין המחייב אותה, בצורה הוגנת ותוך שקלול כל הקריטריונים הסבירים והרלוונטיים.
 • חברת חלמיש מקפידה להבהיר לספק את המצופה ממנו במהלך העבודה ותוגדר לו מראש תכולת העבודה, איכותה הנדרשת ולוחות הזמנים לביצוע.
 • חברת חלמיש לא תכלול בחוזה עם ספק, סעיפים הנוגדים את החוק ותעמוד במגבלות ההיתרים שנתנו במסגרת הרישיונות השונים בעת ביצוע הרכש.
 • חברת חלמיש מצפה מספקיה לנהוג על פי החוק ועל פי כללים אתיים מקובלים.

8. שמירה על נכסים

כללי

 • לחברת חלמיש נכסים רבים ומגוונים בארץ הכוללים דירות, קרקעות, ציוד, זמן עבודה ידע ומידע יקרי ערך.
 • חברת חלמיש משקיעה מאמצים רבים ומקפידה מאוד לשמור על נכסיה מפני שימוש לא נאות ובכלל זה שימוש שלא למטרות חברת חלמיש.
 • נכסי חברת חלמיש ונכסי משרד השיכון משמשים את העובדים למטרות של חברת חלמיש בלבד.
 • חברת חלמיש אוסרת שימוש בנכסים למטרות רווח או תועלת אישית או פעילויות שלא קשורות לחלמיש, גם אם הדבר נעשה לאחר שעות העבודה.

ציוד ורכוש קבוע

 • חברת חלמיש מפעילה מערכת ממוחשבת לרישום הרכוש הקבוע והציוד הנמצא בחברה, כולל רכוש שבבעלותה או בבעלות אחרת כדי לקיים ניהול, בקרה ושליטה יעילים כמפורט בנהלי חברת חלמיש.
 • חברת חלמיש מיחסת חשיבות רבה לניהול יעיל של ציוד וכלי עבודה ומקפידה שכל פריט רכוש/ציוד, המתקבל בחברה, יירשם בספר הנכסים של חברת חלמיש בהתאם לסוגו.
 • חברת חלמיש דורשת ומקפידה שכל עובדיה יקפידו על שמירה של ציוד וידווחו לממונה על כל שינוי במצב הרכוש, אבדן או נזק לרכוש.
 • עובדי חברת חלמיש מונחים להשתמש בציוד בהתאם לתחומי המיומנות ובתחומי התפקוד לו נועד הציוד.
 • טובין יוצאו מחלמיש על פי צרכי חברת חלמיש ולפי נהליה.

שימוש במערכות המחשב

 • חברת חלמיש עושה שימוש במערכות מחשב. חברת חלמיש מקפידה על שימוש נאות במחשב כדי למנוע מצבים מסוכנים מבחינה משפטית לחברת חלמיש ופגיעה, שלא מדעת, בזכויות הפרט או זכויות צד שלישי.
 • חברת חלמיש תקיים נהלי גיבוי לשמירת המידע ולמניעת אובדנו.
 • חברת חלמיש דורשת מהמשתמשים להקפיד על שימוש למטרות החברה בלבד במערכות המחשב ובתוכנות שאושרו על ידי הגופים המוסמכים לכך ונרכשו או נתקבלו כדין ובהתאם לתנאים של הרכישה/קבלה ולמנוע הכנסת קבצים בעלי תוכן בלתי ראוי.
 • חברת חלמיש דורשת מעובדיה להקפיד על שימוש נכון ונבון באינטרנט, בטלפון והפקס  למטרות החברה בלבד למעט מקרים חריגים ו/או חיוניים ובדרך שלא תגרום לדליפת מידע וחדירה לרשת חברת חלמיש. על העובד המשתמש במערכת לוודא שאינו פוגע בכל דרך שהיא בחברת חלמיש או בתדמיתה, בלקוחותיה, בשותפיה, בספקיה או בכל אדם או גוף הקשור אליה.

נכסים של לקוחות וספקים

 • חברת חלמיש מקפידה על שימוש נאות בנכסים של לקוחות וספקים הקשורים עימה כפי שהיא נוהגת ביחס לנכסיה. חברת חלמיש מוודאת שהשימוש בנכסים אלה נעשה בצורה אחראית ובכל מקרה בהתאם למטרות ושימושים שסוכמו עם הלקוחות והספקים, תוך אבטחת מידע בטחוני ועסקי.

9. סביבת העבודה

כללי

 • חברת חלמיש חותרת לשמור על סביבת עבודה בריאה, בטוחה, יצירתית ויצרנית ללא אפליה או הטרדה.
 • חברת חלמיש לא תסבול פעולות, הערות או השמצות על רקע גזעי, דתי, עדתי או מיני או אפליה על רקע נחיתות גופנית או נכות וכל הערה או התנהגות אחרת במקום העבודה היוצרת, מעודדת או משרה אווירה עוינת, מאיימת, אלימה או בלתי הולמת ותקפיד על מניעת פגיעה בכבוד האדם וחירותו.
 • חברת חלמיש מעודדת מצוינות, יושרה, עבודת צוות, כבוד הדדי ותקשורת פתוחה בין העובדים. חברת חלמיש  מצפה מהעובדים לפעול ביושר, באחריות, בדייקנות, בהגינות, במקצוענות, במסירות, בדבקות במשימה ובנאמנות לחברה ולמדינת ישראל.
 • חברת חלמיש מעודדת את שיפור היכולת המקצועית, המומחיות והמיומנות של העובדים בין היתר באמצעות מערך הדרכה והשתלמויות.
 • חברת חלמיש תכבד ותוקיר את עובדיה המצטיינים.
 • חברת חלמיש מעודדת ומכבדת את זכותו של כל עובד או מנהל להציג עמדה שונה, לבקר את חברת חלמיש, פעילותה ומוצריה אולם בפורומים ניהוליים ומקצועיים פנימיים. בכל מקרה, לאחר קבלת החלטה, על העובד לקיים את החלטת הממונים ולפעול לפי החוקים, הנהלים והכללים המחייבים.
 • חברת חלמיש אוסרת הטרדה מינית ופועלת בהתאם לחקיקה בעניין זה. חברת חלמיש מנתה כמחויב,  אחראית מכוח החוק לקבלת וטיפול בתלונות על הטרדה מינית, מתן ייעוץ, תמיכה והדרכה.

העסקת עובדים

 • חברת חלמיש  תעסיק עובדים בעלי רמה מקצועית ואישית גבוהה ומשקיעה מאמצים נכבדים על מנת לשמור על איכות העובדים.
 • חברת חלמיש תעסיק עובדים על בסיס כישוריהם, השכלתם, התאמתם לדרישות וללא כל אפליה בשכר הולם ובהתאם לחוק, לתקנות ולנהלים.
 • חברת חלמיש תקיים את הסכמי העבודה עם מגזרי העובדים.
 • מדיניות חברת חלמיש ונהליה מאפשרים ניוד עובדים בין היחידות על פי צרכים ויכולתו של העובד. בכך מתאפשר ניצול יעיל של משאבי האנוש ופתיחת מסלולי קידום והתפתחות לעובדים.
 • קידום, הערכת ותגמול העובדים נקבע על ידי המנהלים הממונים ועל פי הישגיהם של העובדים ומדיניות חברת חלמיש.
 • העסקת קרובי משפחה נעשית על פי כללים ברורים בנושא ובכללם דיווח לדירקטוריון והכל בכפוף להסכם קיבוצי שנחתם בשנת 1979 במקרה של העסקת בכירים או קרובי משפחתם. לא ייקלטו בחברה קרובי משפחה בתפקידים אשר קיימים ביניהם יחסי כפיפות ישירים או עקיפים או שקרבת המשפחה עלולה לעורר חשד לניגוד עניינים. חלה חובה על העובד שיודע שבן משפחתו הגיש מועמדות לעבודה לעדכן את ההנהלה על קרבת המשפחה.

ציפיות ממנהלים ועובדים

 • חברת חלמיש מצפה מהמנהלים והעובדים בחלמיש לשאת באחריות, לדבוק בסטנדרטים גבוהים של התנהגות אתית, לנהוג ביושר ובהגינות, להופיע בלבוש הולם ולזכור כי שמה הטוב של חברת חלמיש ויחס הציבור כלפיה קשור לדרך התנהלותה.
 • על המנהל/עובד בחברת חלמיש חלה חובת אמונים לחלמיש ולחוקי המדינה, לנהוג בתום לב, לפעול לטובתה ושמה הטוב ולייצגה באופן נאות. על המנהל/עובד לפעול בנאמנות לחברת חלמיש ולא יהיה נתון ו/או יראה כנתון להשפעות לפעולות המתנגשות עם טובתה של חברת חלמיש.
 • המנהל/עובד בחברת חלמיש חייב לציית לחוקים ולתקנות החלים על חברת חלמיש ולשמש דוגמא בהתנהגות האישית וביושרה בדרך ההולמת את מעמדו.
 • אחריות הבסיסית של המנהל/עובד בחברת חלמיש הינה לפעול לפי מיטב שיקול הדעת המקצועי והעסקי ובדרך הטובה ביותר לחברה.
 • האצלת סמכויות תעשה בצורה נכונה, אחראית, הגיונית ונאותה הן מבחינת הנושא המואצל והן מבחינת היקף ההאצלה, תוך פיקוח שוטף.
 • מנהל/עובד בחברת חלמיש, ייצגו ו/או יפעלו בשם חברת חלמיש רק בנושאים בהם הוסמכו ו/או התבקשו על ידי הדרג הממונה לעשות כן.

צנעת הפרט

 • חברת חלמיש מקפידה על הגנת פרטיותם של עובדיה ושל גורמים הבאים עימה בקשרי עבודה וקשרי עסקים. חברת חלמיש לא תתיר חשיפת נתונים הנוגעים לפרטיותו אישיותו, צנעת אישיותו, מצבו הבריאותי, מצבו הכלכלי, תנאי שכרו והעסקתו, דעותיו, אמונתו וכיוב'  של עובד או גורם אחר ללא הסכמתו, אלא אם הדין מחייבה לעשות כן.
 • בין היתר מעגנים הנהלים את חובת רישום מאגרי מידע בבעלות חברת חלמיש עפ"י חוק הגנת הפרטיות, מאגרים אשר מכילים מידע רגיש אשר נוגע לצנעת הפרט. חברת חלמיש כמחזיקה בפועל במאגרים  תנהל אותם כנדרש עפ"י החוק.
 • חברת חלמיש תקפיד כי עובדים אשר מתוקף תפקידם  נחשפים למידע הנוגע לצנעת הפרט של עובדים אחרים בארגון,  לא ימסרו ו/או יגלו את המידע לכל גורם בלתי מוסמך שהוא, ולא יעשו בו שימוש לכל מטרה אחרת ושלא לצרכי עבודתם ומתוקף תפקידם.

דיווחים ומצגות

 • חברת חלמיש תקפיד על דיווחים  אמינים ומדויקים בהתאם לכללי ועקרונות הקוד האתי.
 • אין לערוך מצגים כוזבים או מטעים בדוחות כספיים פנימיים או חיצוניים ואסור בתכלית לדווח מידע שלא ביושר או בכוונה להטעות, הן בתוך החברה, לדרגים המנהלים והן לגורמים מחוץ לחלמיש.
 • עובדי חברת חלמיש יביעו את דעתם המקצועית בנושאים המופקדים בידיהם ללא פניות ומשוא פנים. נשמרת זכותם של העובדים לבקר את חברת חלמיש ומוצריה בפורומים מקצועיים וניהוליים בחלמיש. ביקורת מעין זו מחוץ לחלמיש גם באמצעות האינטרנט מחייבת את העובד לקבל אישור בכפוף לאישור מראש ובכתב מהמנכ"ל או גורמי הנהלה מוסמכים מראש ולפעול לפי הנחייתם.
 • דיווח הוצאות אישיות למטרות החזר, יערך בהתאם להנחיות ורק אם הוצאו בפועל.

נתונים כספיים

 • חברת חלמיש תקפיד לרשום פעולות חשבונאיות בעסקאות עם ספקים, לקוחות וכל גורם חיצוני אחר, באופן מלא ומדויק בספרים, תוך גילוי נאות ובהתאם לאמות המידה ועקרונות החשבונאות ובהתאם להנחיות מחייבות של הרשויות.
 • חברת חלמיש תשתף פעולה באופן מלא במבדקים ובדיקות שעורכים מזמינים ורשויות כדין.

פעילות פוליטית

 • חברת חלמיש פועלת למניעת השימוש בעובדיה,  במתקניה ותדמיתה למטרות פוליטיות בארץ ובחו"ל ולניצול החברה, מעמדה ותדמיתה למטרות רווח פוליטי.
 • חברת חלמיש אוסרת קיום או עיסוק בפעילות פוליטית מכל סוג שהוא או קידום אינטרסים אישיים בתחום זה בשעת העבודה ובמתקני החברה.

מתן חסות, מתן תרומות וקשרי קהילה

 • ככלל חברת חלמיש כחברה ממשלתית- עירונית אינה רשאית לתת  תרומה או חסות אשר כרוך עימה תשלום מאת החברה.
 • חברת חלמיש רואה חשיבות בתקשורת ובפעילות למען הקהילה ומעודדת ומגייסת עובדים המתנדבים לפעילות זו. עובדי חברת חלמיש יוכלו להתנדב לקהילה בזמנם הפרטי וללא תמורה חומרית כלשהי.

הופעה והתנהגות הולמים במתקני החברה

 • הופעה ולבוש הולמים
  •  ההופעה של עובדי חברת חלמיש, משדרת את רוח החברה ואת הכבוד כלפי הלקוח.
  • כחלק מהתרבות הארגונית, יש לצפות  להקפדה על הופעה נאותה, מסודרת ונקייה.
  • עובדי החברה מתבקשים להקפיד להגיע לעבודה בלבוש נקי, מכובד ומסודר ההולם את רוח החברה ואת תפקידם. בפגישות עם גורמים חיצוניים נדרשים אנשי החברה להקפיד על לבוש הולם כמקובל בעולם עסקים.
  • כל מי שנמצא בקשר ישיר עם לקוחות וגורמים חיצוניים  מחויב להקפיד במיוחד על חזות הולמת הבאה לידי ביטוי בלבוש, בתסרוקת וכו'.
 • איסור עישון במתקני החברה
  • חברת חלמיש מקצה שטחים מיוחדים למעשנים, במטרה למנוע חשיפה לעישון פאסיבי ולמפגעי עשן לכל מי שנמצא בחברה ובמתקניה.
  • לפיכך, אסור בתכלית האיסור לעשן בכל מרחבי החברה, למעט האזורים שהוקצו לכך. חל איסור חמור לעשן גם במשרדים אישיים או בכל מקום אחר – אפילו אם איש אינו מתנגד לכך.
  • החוק להגבלת העישון במקומות ציבוריים, תשמ"ג 1983- קובע כי לא יעשן אדם במקום העבודה, למעט באזור עישון שהוגדר במפורש בידי האחראי במקום לאחר התייעצות עם העובדים.
  • בהתאם לחוק, חברת חלמיש אוסרת על העישון במתקניה, למעט במקומות אשר הוגדרו מפורשות כאזורי עישון וסומנו בהתאם החוק.