מכר דירות

משרד הבינוי והשיכון מעודד את מי שגרים בדיור הציבורי לקנות את דירותיהם בהנחה.

על פי חוק הדיור הציבורי זכויות רכישה, התשנ"ט-1998, יוכלו הדיירים להגיש בקשות לקניית דירתם בהנחה עד ליום 31.12.2022.

מי זכאי להגיש בקשה?

את הבקשה יכולים להגיש מי שעומדים בתנאים האלה:

 • דיירים שגרים בשכירות בדירות הדיור הציבורי במשך חמש שנים לפחות.
 • לא היו לשוכרים בעבר או במהלך מגוריהם בדירת הדיור הציבורי: 
 • דירה בבעלותם או זכויות בדירה או בחלק מדירה (כולל רישום רשמי) בשווי של מעל מ-350 אלף ₪ (צמוד מדד), או מקרקעין מעל שווי זה.
 • השוכרים לא קיבלו סיוע מהממשלה לרכישת דירה.
 • בנוסף, זכאים גם מי שעונים על תנאי הזכאות לרכישת דירה ציבורית כדיירים ממשיכים.

איך נקבע גובה ההנחה?

גובה ההנחה נקבע לפי הנתונים האלה:

 • ותק המגורים בדירה.
 • מספר הנפשות במשפחה. 
 • אזור המגורים. 
 • שכר הדירה המשולם. 
 • על פי החוק ניתנות הטבות לנכים לגבי תקרת מחיר ולגבי גובה ההנחה.

עם זאת, גובה ההנחה לזכאים יחושב עד לתקרת מחיר הדירה, שהגדיר החוק:

 • 915,000 ש"ח - לדיירים רגילים.
 • 1,091,250 ש"ח - לדיירים נכים.

הבהרות להגדרת "נכים" לגבי מכר דירות דיור ציבורי

על פי החוק נתנו הטבות לנכים ב-2 תחומים:

 • תקרת מחיר הדירה ממנה מחושבת ההנחה.
 • גובה ההנחה.

הגדרת "נכים" לעניין תקרת מחיר הדירה כוללת את אחת מההגדרות האלה, לפחות:

 • מי שנקבעה לו דרגת נכות רפואית לצמיתות של 100% והוא מרותק לכיסא גלגלים.
 • מי שנקבעה לו דרגת נכות רפואית לצמיתות של 100% והוא עיוור בעיוורון מלא בשתי העיניים.

הגדרת "נכים" לעניין גובה ההנחה מתייחסת לבעלי אי כושר השתכרות של 75% לפחות (על פי הביטוח הלאומי) עם נכות רפואית של 100%.

על פי נהלי משרד הבינוי והשיכון גם נכים או עיוורים בעלי נכות רפואית של 80% לפחות, יכולים לפנות לחברות המאכלסות ולבקש הטבה בגובה ההנחה.

מודגש כי ההנחה במחיר הדירה המיועדת למכירה נחשבת למענק מותנה שיהפוך למענק מוחלט* כעבור 5 שנים מיום חתימת החוזה לרכישת הדירה. זאת, רק אם באותה תקופה, הזכאים או היורשים שלהם השתמשו בה באחד מהדרכים הבאות:

 • הזכאים או היורשים גרו בדירה שנקנתה.
 • הזכאים או היורשים שלהם גרו בדירה אחרת שהם קנו, ובתנאי שמחיר הדירה האחרת אינו נמוך מגובה המענק אותו קיבלו בעת רכישת הדירה הציבורית.
 • הזכאים עברו לגור במוסד סיעודי (במקרה זה הזכאים רשאים להשכיר את הדירה).
 • הזכאים או היורשים השכירו את הדירה שנקנתה, ושכרו דירה אחרת לגור בה באותה תקופה.

*עד לחמש שנים ממועד הרכישה ישנה הערת אזהרה על מכירת הדירה. אם מקבל המענק לא עמד בתנאים במהלך 5 שנים ממועד הרכישה, יהיה עליו להחזיר את סכום המענק שקיבל. אם רוכש הדירה עמד בתנאים במהלך 5 השנים ממועד הרכישה, תוסר הערת האזהרה ואין לרוכש כל התחייבות כלפי משרד הבינוי והשיכון.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל מחלקת המכר בחלמיש ולצרף תעודות זהות (כולל ספח) של כל המתגוררים בדירה כמו כן לצרף צילום חוזה שכירות שנחתם עם חלמיש.
 • אם ישנם בני משפחה (בוגרים) המתגוררים עם מגישי הבקשה, יש להציג גם את תעודות הזהות שלהם + אישור תמצית מגורים ממשרד הפנים.
 • לאחר בדיקה ראשונית של מחלקת המכר תינתן למבקש/ים הפניה לחברת ההרשמה לצורך הנפקת תעודת זכאות והפנייה לאישור מרשות המיסים (מיסוי מקרקעין).
 • את האישורים הנ"ל ניתן לשלוח לחלמיש בדואר או להשאירם במעטפה למחלקת המכר בתיבת דואר הנמצאת בלובי של משרדי חלמיש בשדרות ירושלים 45 יפו.
 • לאחר קבלת אישורים אלו יוזמנו המבקשים למחלקת המכר כדי להגיש את את הבקשה לרכישת דירה.
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום של 500 ש"ח.
 • לאחר הגשת הבקשה, ייקבע מחיר הדירה ("המחיר הבסיסי") על-ידי השמאי הממשלתי .
 • לכל דירה ייערכו 2 שמאויות. אם יהיה ביניהן פער של למעלה מ-20%, תבוצע שמאות שלישית על-ידי שמאי בורר שייקבע את מחיר הדירה. 
 • לאחר שייקבע המחיר הבסיסי של הדירה, מגיש הבקשה יקבל הודעה לגבי תנאי הרכישה שבה יפורטו, בין היתר: המחיר הבסיסי שנקבע לדירה, גובה המענק המותנה שיינתן לו, הסכום שיהיה עליו לשלם עבור הדירה (ההפרש שבין המחיר הבסיסי למענק המותנה).
 • את התשלום עבור הדירה יש לשלם בתוך 60 יום מתאריך ההודעה על תנאי הרכישה. כל תשלום שישולם מעבר למועד זה ישא ריבית יומית בהתאם לריבית החשב הכללי.
 • אם בתוך 180 יום ממועד ההודעה על תנאי הרכישה לא תשולם תמורת הדירה במלואה, הרכישה תבוטל. התשלום בגין הטיפול בבקשה לא יוחזר.
 • המבקש רשאי לערער על המחיר שנקבע לדירה בתוך 60 יום מהמועד שנשלחה לו ההודעה עם תנאי הרכישה. אם המחיר נקבע על-ידי שני שמאים, הערעור יועבר לשמאי בורר שיקבע את המחיר. עלות הערעור כרוכה בתשלום בסך 500 ₪ עבור שירותי השמאות.
 • השמאויות יהיו תקפות למשך 180 יום, לאחר מכן הבקשה שהוגשה תבוטל. ניתן יהיה להגיש בקשה חדשה לרכישת הדירה רק כעבור 12 חודשים ממועד ההודעה על תנאי הרכישה של הבקשה הראשונה (בכפוף לתאריך סיום המבצע על פי החוק).

ועדת חריגים למתן הנחות לזכאים נכים לרכישת דיור ציבורי

ועדת החריגים למתן הנחות לזכאים נכים לרכישת דירות הדיור הציבורי, הוקמה על מנת לתת מענה לנכים שאינם עומדים בקריטריונים שקבע המחוקק לסיוע בדיור לנכים.
הוועדה מוסמכת לאשר סיוע מוגדל עד לגובה הסיוע המקסימלי הקבוע לנכים שכן עומדים בקריטריונים שקבע החוק. 

מחלקת המכר תטפל בבקשה לועדת החריגים (להלן מידע באתר משרד השיכון לצורך פנייה לוועדת חריגים למתן הנחות לזכאים נכים לרכישת דירות הדיור הציבורי).

פרטי יצירת קשר

קבלת קהל תעשה בתיאום טלפוני בלבד בטלפונים : 03-5159429, 03-5159463.

מענה טלפוני ביום ראשון בין השעות 09:00-12:00 בבוקר.

מען לשליחת דואר :  חלמיש מחלקת מכר, שדרות ירושלים 45 תל-אביב יפו 6811226.

מודגש כי הכללים המחייבים והקובעים הינם אלו המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון.