מדור בעלות רישום והעברת זכויות מטפל בדירות חלמיש אשר רשומות בחברה אך טרם נרשמו בטאבו. במסגרת זו המדור אחראי על הרישומים בנכס הן של בעלי הזכויות והן של הבנקים למשכנתאות וזאת עד לרישום המוסדר בלשכת רישום מקרקעין (הטאבו).

במקרים אלו ניתן לפנות למדור, לקבלת אישור זכויות עדכני ולבצע העברת זכויות על פי הסכם מכר, צו ירושה, צו קיום צוואה או הסכם גירושים.

בנוסף ניתן לקבל התחייבות לרישום משכנתא וכן לטפל ברישומי עיקולים, שיעבודים, כינוס נכסים וכל החלטה בעלת תוקף משפטי.

חלמיש פועלת על פי חוק צנעת הפרט ומוסרת מידע רק לבעל הנכס או מיופה כח / בעל זיקה וכד'.

תמונת דקורציה

הערה : רישום זכויות בטאבו מתבצע באמצעות מחלקת הנכסים (קישור למחלקת הנכסים).

הנחיות לרישום ולהעברת זכויות בנכסים הרשומים בחברת חלמיש

בקשה לקבלת אישור זכויות עדכני

יש להעביר את המסמכים הבאים:

 • מכתב בקשה בה תפורט מהות הבקשה, חתומה ע"י המבקש או בא כוחו.
 • יפוי כוח מקורי מבעלי הזכויות לעו"ד לייצגם בבקשה לקבלת אישור זכויות.
 • צילום תעודות זהות של כל בעלי הזכויות
 • תשלום אגרה: המחאה לא דחויה לפקודת חלמיש בסך 84 ₪.
 • במידה ומבקש האישור אינו בעל הזכויות יש להציג זיקה לנכס (כגון: צו ירושה).

הורדת מסמך פרוט רשימת המסמכים הנדרשים

 

מתן התחייבות לרישום משכנתא

מסמך להגשה

פירוט והסבר

פניה בכתב

בפניה תרשם בקשת בעל הנכס לשעבוד חתומה על ידי המבקש או ב"כ.

הורדת מסמך פניה 

צילום תעודות זהות של בעלי  הזכויות

צילומי ת"ז המאומתים ע"י עו"ד או הפקיד המטפל

יפוי כוח לעו"ד

יפוי מקורי של הלווים לעו"ד במידה ויש לייצגם בתהליך העברת הזכויות.

אישור סילוק שעבוד וכינוס נכסים

אישור סילוק ועיקול

ככל וקיימים שעבודים קודמים או/ ועיקולים – אישור מקורי על ביטול השעבוד מהבנק הראשון.
במידה ומדובר בהלוואה נוספת מבנק אחר יש להמציא "מסמך כוונות" שהוא הסכמה מהבנק הראשון על רישום המשכנתא של הבנק השני  ובנוסף:
הבנק השני ימציא אישור לחלמיש כי מסכים למתן הלוואה ומסכים לרישום ההלוואה בדרגה שנייה.

במצב בו ההתחייבות הינה בדרגה שווה יש להמציא את הסכמת הבנק הראשון, הסכמת "פרי פסו"

הודעת הגורם הפיננסי המלווה (בנק, חב' ביטוח)

בקשה להתחייבות לרישום משכנתא- מסמך מקורי.

התחייבות זו תינתן רק לאחר סיום השלמת זכויות נדרשת.

במידה וההלוואה (משכנתא) הינה במסגרת העברת זכויות, התחייבות חלמיש לבנק תהיה רק בסיום העברת הזכויות.

תשלום אגרה

תשלום דמי טיפול ע"פ טבלת האגרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בקשה לרישום הערת אזהרה

 

מסמך להגשה

פרוט והסבר

פניה בכתב

בפניה תרשם בקשת בעל הנכס לשעבוד חתומה על ידי המבקש או ב"כ.

צילום תעודות זהות של בעלי הזכויות

צילומי ת"ז המאומתים ע"י עו"ד או הפקיד המטפל

יפוי כוח לעו"ד

יפוי מקורי של הצדדים לעו"ד לייצגם בתהליך העברת הזכויות.

אחד מהמסמכים הבאים:

 • חוזה מכר.
 • צו ירושה / צו קיום צוואה/ חלוקת עזבון.
 • הסכם גירושים בעל תוקף פס"ד.

מסמכים מקוריים או נאמנים למקור החתומים בחותמת וחתימת עורך דין.

 

תשלום אגרה

תשלום דמי טיפול ע"פ טבלת האגרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העברת זכויות על פי חוזה מכר

מסמך להגשה

פרוט והסבר

פניה בכתב

בפניה תפורט מהות הבקשה, חתומה על ידי המבקש או ב"כ

צילום תעודות זהות של בעלי הזכויות או הצדדים בעסקה

צילומי ת"ז המאומתים ע"י עו"ד או הפקיד המטפל של הצדדים על פי הסכם מכר: המוכרים והרוכשים.

יפוי כוח לעו"ד

יפוי מקורי של הצדדים לעו"ד לייצגם בתהליך העברת הזכויות.

יפוי כוח נוטריוני לטובת
חברת חלמיש

מסמך מקורי

 הורדת מסמך יפוי כח נוטיריוני

הודעה בדבר זכויות במקרקעין

(כתבי העברה)

מסמך מקורי החתום ע"י הצדדים ומאושר ע"י עו"ד.

 הורדת מסמך הודעה בדבר זכויות במקרקעין

נכס בחכירה:

תשלום דמי חכירה ודמי היוון

במידה והחכירה הינה שנתית נדרש לשלם דמי חכירה ככל וקיים חוב ולשלם דמי היוון בטרם נחתם חוזה החכירה המהוונת.
יש להסדיר תשלומים במחלקת גביה ולקבל אישורים על כך.

אישור בעל הקרקע- חלמיש / המוטרן הקופטי

חתימה על חוזה חכירה מהוונת.

אישור בעל הקרקע- רמ"י

יש לקבל הפניה לרמ"י מחלמיש כדי לקבל את  אישור רמ"י שבוצעה העברת זכויות בקרקע.

אישור סילוק שעבוד וכינוס נכסים

אישור סילוק ועיקול

ככל וקיימים שעבודים ועיקולים - מסמך מקורי

בקשת הבנק להלוואה
ולרישום משכנתא

מסמך מקורי מהבנק: בקשת הבנק להלוואה ולרישום משכנתא

בקשת הקונים למתן התחייבות לרישום משכנתא

מסמך מקורי.

 הורדת מסמך בקשה רישום משכנתא

אישור סילוק משכנתא

או אישור העברת משכנתא

במידה וקיימת משכנתא: מסמך מקורי על סילוק משכנתא

חוזה מכר

מסמך מקורי

אישור מס שבח

מסמך מקורי

אישור מס רכישה

מסמך מקורי

אישור עירייה לטאבו

מסמך מקורי

תשלום אגרה

תשלום דמי טיפול ע"פ טבלת האגרות

 
 
 

העברת זכויות על פי צו ירושה או צו קיום צוואה

מסמך להגשה

פירוט והסבר

פניה בכתב

בפניה תפורט מהות הבקשה, חתומה על ידי המבקש או ב"כ

צילום תעודות זהות של בעלי הזכויות או הצדדים בעסקה

צילומי ת"ז המאומתים ע"י עו"ד או הפקיד המטפל של היורשים על פי
צו ירושה או צו קיום צוואה או הסכם חלוקת עזבון.

יפוי כוח לעו"ד

יפוי מקורי של הצדדים לעו"ד לייצגם בתהליך העברת הזכויות.

יפוי כוח נוטריוני לטובת חברת חלמיש

מסמך מקורי

 הורדת מסמך יפוי כח נוטיריוני

תשלום דמי חכירה ודמי היוון

במידה והחכירה הינה שנתית נדרש לשלם דמי חכירה ככל וקיים חוב ולשלם דמי היוון בטרם נחתם חוזה החכירה המהוונת.
יש להסדיר תשלומים במחלקת גביה ולקבל אישורים על כך.

אישור בעל הקרקע- חלמיש / המוטרן הקופטי

חתימה על חוזה חכירה מהוונת.

אישור בעל הקרקע- רמ"י

יש לקבל הפניה לרמ"י מחלמיש כדי לקבל את  אישור רמ"י שבוצעה העברת זכויות בקרקע.

אישור סילוק שעבוד וכינוס נכסים

אישור סילוק ועיקול

ככל וקיימים שעבודים ועיקולים - מסמך מקורי

אישור סילוק משכנתא

או אישור העברת משכנתא

במידה וקיימת משכנתא:  מסמך מקורי על סילוק משכנתא או הסכמת הבנק להעברת המשכנתא ע"ש היורשים.

העברה בעקבות פטירת בעל זכויות

יש להמציא אחד מהמסמכים הבאים:

 • צו ירושה המאושר על ידי הרשם לענייני ירושה או בית דין דתי מוסמך. 
 • צו קיום צוואה המאושר על ידי הרשם לענייני ירושה או בית דתי מוסמך.
 •  הסכם חלוקת עיזבון.

תשלום אגרה

תשלום דמי טיפול ע"פ טבלת האגרות.

 

העברת זכויות על פי הסכם גרושין

מסמך להגשה

פירוט והסבר

פניה בכתב

בפניה תפורט מהות הבקשה חתומה על ידי המבקש או ב"כ.

צילום תעודות זהות של בעלי הזכויות או הצדדים בעסקה

צילומי ת"ז המאומתים ע"י עו"ד או הפקיד המטפל של הצדדים על פי הסכם גירושים: הבעל והאישה

יפוי כוח לעו"ד

יפוי מקורי של הצדדים לעו"ד לייצגם בתהליך העברת הזכויות.

יפוי כוח נוטריוני לטובת חברת חלמיש

מסמך מקורי

 הורדת מסמך יפוי כח נוטיריוני 

הודעה בדבר זכויות במקרקעין

(כתבי העברה)

מסמך מקורי החתום ע"י הצדדים ומאושר ע"י עו"ד.
   הורדת מסמך הודעה בדבר זכויות במקרקעין

תשלום דמי חכירה ודמי היוון

במידה והחכירה הינה שנתית נדרש לשלם דמי חכירה ככל וקיים חוב ולשלם דמי היוון בטרם נחתם חוזה החכירה המהוונת.
יש להסדיר תשלומים במחלקת גביה ולקבל אישורים על כך.

אישור בעל הקרקע- חלמיש / המוטרן הקופטי

חתימה על חוזה חכירה מהוונת.

אישור בעל הקרקע- רמ"י

יש לקבל הפניה לרמ"י מחלמיש כדי לקבל את  אישור רמ"י שבוצעה העברת זכויות בקרקע.

אישור סילוק שעבוד וכינוס נכסים

אישור סילוק ועיקול

ככל וקיימים שעבודים ועיקולים - מסמך מקורי

אישור סילוק משכנתא

או אישור העברת משכנתא

במידה וקיימת משכנתא:  מסמך מקורי על סילוק משכנתא או הסכמת הבנק להעברת המשכנתא ע"ש הנעבר.

פסק דין גירושים

פס"ד מקורי חתום על ידי בית דין דתי או על ידי בית המשפט.

תעודת גירושים

מסמך מקורי או מאומת שמתאים למקור

תשלום אגרה

תשלום דמי טיפול ע"פ טבלת האגרות

 

העברת זכויות על פי עסקת מתנה/העברה ללא תמורה

מסמך להגשה

פירוט והסבר

פניה בכתב

בפניה תפורט מהות הבקשה, חתומה על ידי המבקש או ב"כ

צילום תעודות זהות של בעלי הזכויות או הצדדים בעסקה

צילומי ת"ז המאומתים ע"י עו"ד או הפקיד המטפל של הצדדים על פי הסכם/ תצהיר מתנה: המעביר והנעבר.

יפוי כוח לעו"ד

יפוי כוח  מקורי של הצדדים לעו"ד לייצגם בתהליך העברת הזכויות.

יפוי כוח נוטריוני לטובת חברת חלמיש

מסמך מקורי

 הורדת מסמך יפוי כח נוטיריוני

הודעה בדבר זכויות במקרקעין

(כתבי העברה)

מסמך מקורי החתום ע"י הצדדים ומאושר ע"י עו"ד.

 הורדת מסמך הודעה בדבר זכויותת במקרקעין

נכס בחכירה:

תשלום דמי חכירה ודמי היוון

במידה והחכירה הינה שנתית נדרש לשלם דמי חכירה ככל וקיים חוב ולשלם דמי היוון בטרם נחתם חוזה החכירה המהוונת.
יש להסדיר תשלומים במחלקת גביה ולקבל אישורים על כך.

אישור בעל הקרקע- חלמיש  

חתימה על חוזה חכירה מהוונת.

אישור בעל הקרקע- רמ"י

יש לקבל הפניה לרמ"י מחלמיש כדי לקבל את  אישור רמ"י שבוצעה העברת זכויות בקרקע.

אישור סילוק שעבוד וכינוס נכסים

אישור סילוק ועיקול

ככל וקיימים שעבודים ועיקולים - מסמך מקורי

בקשת הבנק להלוואה
ולרישום משכנתא

מסמך מקורי מהבנק: בקשת הבנק להלוואה ולרישום משכנתא

בקשת מקבלי העברה למתן התחייבות לרישום משכנתא

מסמך מקורי.

 הורדת מסמך בקשת מקבלי העברה למתן התחייבות לרישום משכנתא 

אישור סילוק משכנתא

או אישור העברת משכנתא

במידה וקיימת משכנתא:  מסמך מקורי על סילוק משכנתא או הסכמת הבנק להעברת המשכנתא ע"ש הנעבר..

חוזה העברה ללא תמורה/ מתנה או תצהירים

חוזה העברה ללא תמורה מקורי
או תצהירים מקוריים של שני הצדדים: נותן המתנה ומקבל המתנה.

אישור מס שבח

מסמך מקורי

אישור מס רכישה

מסמך מקורי

אישור עירייה לטאבו

מסמך מקורי

תשלום אגרה

תשלום דמי טיפול ע"פ טבלת האגרות.

 

ביטול עיקולים, כינוס נכסים, משכנתא ושעבוד הנכס

ביטול משכנתא / עיקול / שעבוד /כונס נכסים 

יש להמציא מסמך מקורי מהגורם המלווה / מעקל / כונס הנכסים המופנה לחברת חלמיש המודיע על ביטול התחייבות / עיקול / שעבוד / כינוס נכסים ועוד.

ביטול עיקול, כינוס נכסים, חוב ברמ"י (רשות מקרקעי ישראל)

מסמכי ביטול חוב כגון: 

 • פסק דין לביטול עיקול
 • ביטול עיקול מהוצל"פ
 • אישור זכויות "נקי" מהערות לגבי חובות ועיקולים

תעריפי אגרות

תאור האגרה תעריף

העברת זכויות בגין כל אחד מצווי ירושה או מצוואה

190 ₪

העברת זכויות ע"פ הסכם גירושים

139 ₪

העברת זכויות ללא תמורה

139 ₪

התחייבות לרישום משכנתא

163 ₪

הסכמת חלמיש להעברת זכויות -נכס רשום בטאבו בחכירה

139 ₪

אישור זכויות עדכני (בה"ז יופק אישור ללא תשלום נוסף)

84 ₪

 
את התשלום יש לבצע בהמחאה לא דחויה לפקודת חברת חלמיש.
 

הנחיות לרישום ולהעברת זכויות בנכסים הרשומים בטאבו שהקרקע בבעלות חלמיש ו/או המוטראן הקופטי

הסכמת חלמיש להעברת זכויות בנכסים הרשומים בטאבו בחכירה

נכסים שהקרקע בבעלות חלמיש או בבעלות המוטראן הקופטי בחכירה ראשית לחלמיש

 • בשלב רישום הערות אזהרה (למשל מכר, משכנתא) אין צורך בהסכמת חב' חלמיש.
 • בעלי זכויות בנכסים בחכירה שנתית נדרשים לפנות למחלקת גבייה לצורך גמר חשבון, ויש לחתום על חוזה חכירה ותשלום דמי היוון.
 • את כל המסמכים יש לשלוח אלינו לצורך הכנת פרוטוקול וחתימה על השטרות.

לגבי הרישום הסופי יש להמציא המסמכים הבאים:

 • מכתב העו"ד המדווח על ביצוע עסקה.
 • יפוי כוח המוכרים לעו"ד.
 • צילום הסכם מכר/ צילום צו ירושה או צוואה / הסכם גירושים.
 • נסח טאבו.
 • שטרי העברת זכות שכירות (מסמך מאתר הטאבו). 
  • בחכירה מהוונת: בקשה לקבלת הסכמה להעברת זכויות.
  • בחכירה לא מהוונת: בקשה לקבלת הסכמה להעברת זכויות.
 • צילום שטר משכנתא – במידה והרוכש מממש משכנתא.
 • תשלום אגרה: המחאה ע"ס 139 ₪ לטובת חלמיש.

הנחיות להגשת בקשה

 • בקשות במדור זה יטופלו אך ורק לאחר העברת מלוא המסמכים הנדרשים במרוכז כולל אישור על תשלום האגרה הרלבנטית.
 • חובה להגיש מסמכי מקור בחתימה ובחותמת מקורית.
 • ככל שדרוש אימות, יש לאמת ע"י עורך דין.
 • אין להעביר מסמכים במייל או בפקס.

ניתן להעביר מסמכים מקוריים באחת מהדרכים הבאות:

 • באמצעות הדואר אל : חברת חלמיש, מדור רישום בעלות והעברת זכויות, שדרות ירושלים 45, תל אביב יפו.
 • במשרדי חלמיש בתיבה מס' 7  "נכסים, מכר והעברת זכויות" . – לובי חלמיש פתוח בימים א'-ה'  החל מ 7:00 עד 18:00 בערב.

פרטי יצירת קשר עם מדור רישום בעלות והעברת זכויות

מייל של מדור רישום בעלות והעברת זכויות

טלפון: 03-5159463 

פקס: 03-5159418

קבלת קהל:  בתיאום טלפוני מראש.

שעות המענה הטלפוני: בימים ראשון, שלישי בשעות 9:00-12:00.

רשימת מסמכים להורדה