תנאי שימוש כללי

 1. אתר חלמיש - חברה ממשלתית-עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב יפו בע"מ  )להלן: "האתר" ו"חלמיש") משמש ככלי לשיתוף מידע חיוני לדיירי הדיור הציבורי המנוהל על ידי חלמיש חברה ולרווחת ציבור הגולשים בכללותו.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ופרסום שיעשו באתר ויהוו את הבסיס לכל דיון משפטי, ככל שיהיה, בין המשתמש לבין האתר.
 3. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. גלישה באתר תיחשב כהסכמה מצדך לתנאים אלה ולנהוג על פיהם. חלמיש שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 4. אדם שאינו מסכים לתנאים כמבואר בתקנון זה ו/או כפי שיהיה מעת לעת, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 5. חלמיש רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים הכלולים בו וכן את תנאי התקנון מעת לעת בלא צורך להודיע על כך מראש לגולשים באתר.

העלאת תוכן לאתר

 1. לא יורשה פרסום תוכן או שימוש באמצעות האתר למטרות בלתי חוקיות או בלתי ראויות כגון הצגת מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, בלתי חוקי או בלתי הולם. כמו כן לא יורשה פרסום תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו, תכנים אשר זכויות הקיין הרוחני בהן אינן שייכות למפרסם ותכנים שאינם רלבנטים לאתר או לשימוש בו.   ("תוכן" לעניין תקנון זה - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות, בסרטונים ו/או בקול שיועמדו לרשות הגולשים באתר, בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים במועד הגלישה, בין אם הוא בבעלות חלמיש ובין אם הוא בבעלות צד ג' מאפשר לחלמיש זכות בו).
 2. העלאת תוכן כלשהו לאתר כפופה לאישור חלמיש ותעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אולם, מודגש כי חלמיש אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים על ידי צד  ג' והיא אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי או שיווקי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

זכויות קנין

 1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של חלמיש בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של חלמיש, בכתב ומראש.

הגבלת אחריות

 1. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת וחלמיש תהא פטורה מכל אחריות בקשר לכך.
 2. חלמיש לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לשימוש באתר או בתכנים המופיעים בו.
 3. ככל שהאתר מכיל קישורים (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, אתרי תוכן של צד ג' כלשהו. מובהר כי חלמיש אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
 4. חלמיש וכל מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן הגלישה באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהגלישה באתר, לרבות יישומי אינטרנט (כגון - Perl cgi Java, JavaScript, Active-X). למען הסר ספק ההוראות שלעיל תחולנה על השימוש בקישורים באתר, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות התקנון.
 5. הצבת קישורים על ידי חלמיש באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, תמיכה או מתן חסות של חלמיש, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
 6. למניעת ספק, חלמיש אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.
 7. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיים קישור באתר, ובהם מידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

אבטחת מידע והגנת הפרטיות

 1. חלמיש נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט: מערכת גיבויים, גבייה באמצעות הצפנת SSL וחומת אש (FireWall) כמקובל בתחום ובהתאם לנדרש לפי דין. מידע שימסור המשתמש באתר במסגרת השימוש באתר יישמר על ידי חלמיש בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק שיגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים כאמור ועל שימוש שיעשה במידע.

ביצוע תשלומים באמצעות האתר

 1. המשתמש רשאי למסור הוראות תשלום לחלמיש (להלן: "המוטב") באמצעות האתר.
 2. לאחר מילוי כל פרטי התשלום ושיגור הוראת התשלום על ידי המשתמש, חלמיש תעביר את הוראת התשלום באמצעות הסולק (להלן: "חברה סולקת") לחברת כרטיסי האשראי שבאמצעותה מבקש המשתמש לבצע את התשלום (להלן: "חברת האשראי").
 3. חלמיש שומרת לעצמה את הזכות שלא להעביר הוראת תשלום כלשהי לחברת האשראי בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • אם חלמיש תהא סבורה כי העברת הוראת התשלום עלול לחשוף אותה בפני סיכון ניכר או בלתי סביר.
 • אם יתברר כי קיימת מניעה חוקית או אחרת להעברת הוראת התשלום.
 • אם חלמיש תהא סבורה כי הוראת התשלום אינה ברורה במידה מספקת או חסרה פרטי זיהוי או מידע נדרש אחר.

לאחר העברת הוראת התשלום לחברת האשראי, שרת התשלומים של החברה הסולקת ישלח למשתמש, באמצעות דואר אלקטרוני אישור לגבי העברת הוראת התשלום לחברת האשראי. האישור יכלול מספר סידורי לנוחות המשתמש.

יובהר כי חלמיש לא תאגור במערכותיה מידע על התשלומים, ובפרט לא  ישמר מידע על פרטי כרטיסי האשראי.

למען הסר ספק, יובהר כי חברת האשראי אחראית לביצוע התשלום בפועל ולזיכוי חשבון המוטב, וכי חלמיש אינה נושאת בכל אחריות או חבות בקשר לכך. כל שאלה, טענה או דרישה בקשר לתשלום בפועל יש להפנות לחברת האשראי.

ביטול הוראות תשלום 

 1. באמצעות העברת הוראות תשלום באתר, המשתמש מאשר כי קרא והבין את תנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון זה, ומצהיר כי הוא מסכים לפעול באמצעות האתר (לרבות לצורך ביצוע תשלומים) בכפוף להם.

 2. רישומי שרת התשלומים של החברה הסולקת יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

 3. הוראות תשלום באמצעות האתר הינן סופיות, בלתי ניתנות לביטול והן מחייבות את המשתמש לכל דבר ועניין.

 4. חלמיש לא תישא באחריות לנזק, הפסד, לרבות חסרון כיס או אבדן רווח, הוצאות או תשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין:
 • בנסיבות שאין לחלמיש שליטה עליהן ושלא יכולה לצפותן מראש, לרבות שביתה מלאה או חלקית, עיצומים או השבתת מגן, בחלמיש או בצד שלישי, ובלבד שנקטה במאמצים סבירים כדי לעמוד בהתחייבויותיה.
 • בשל אבדן, עיכוב, אי-הבנה, השחתה, או קלקול כתוצאה משימוש סביר שתעשה בכל אמצעי תקשורת או אמצעי הובלה, כגון: דואר, טלפון, פקסימיליה, דוא"ל, אינטרנט וכו', אלא אם נגרמו כתוצאה מהתרשלותה. אין בהוראה זו כדי לשנות את נטלי הראיה וההוכחה על-פי דין.
 • בשל מעשה או מחדל רשלני של חברת האשראי או המשתמש או מי מטעמם.

על מנת שהמשתמש יוכל לקבל שירותים באתר הוא מתחייב למלא את כל פרטיו כנדרש בכל המקומות הדרושים לכך באופן מלא ומדויק. האתר משתמש בפרטים אלו או במקצתם על מנת לאמתם בחברות כרטיסי האשראי.

קבלת האישור מחברת האשראי ומילוי פרטי המשתמש במלואם הינם תנאים מקדמיים אשר בלעדיהם לא יוכל המשתמש לבצע תשלומים באמצעות האתר.

חלמיש לא תישא בכל סוג של אחריות לכל הנובע אם לא נתקבל מחברת האשראי האישור המתאים, או מאי מילוי הפרטים כנדרש, וכל זאת בין אם ניתנה הודעה למשתמש על כך ובין אם לא ניתנה.

הנהלת האתר מתחייבת שלא תעשה כל שימוש במידע הקנייני של הלקוח, ומידע אחר, לצרכים שאינם נוגעים לתשלום.

הגבלות על השימוש באתר

בלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בתנאי השימוש לעיל ולהלן, משתמש באתר אינו רשאי:

 1. להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות שימוש באמצעים מסוג Crawlers, Robots, Deep-link, Scraper, Bot, Spider, Data Mining, קוד מחשב או אמצעים אוטומטיים אחרים, תוכנות, מכשירים, אלגוריתמים, תהליכים, שיטות, ו/או מתודולוגיות כלשהם לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של האתר ו/או התוכן, כולו או מקצתו, מבלי לקבל את אישורה של חלמיש מראש ובכתב לכך.
 2. להשיג גישה או לנסות להשיג גישה בכל דרך לאתר, ו/או לתוכן אשר לא הועמד לרשות הציבור באופן מכוון בין היתר באמצעות הצגה פומבית על-גבי האתר או דרך הצבת לינק לאתר.
 3. להפר את המגבלות תחת תנאי שימוש אלה באמצעות כל רובוט, או לעקוף ו/או להערים על כל אמצעי שנועד להגביל או למנוע גישה לחלק מהאתר ו/או לתוכן מסוים.
 4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה או להציג תוכן מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תוכן כלשהו.
 5. להפריע או להפר את כל זכות של המשתמשים האחרים באתר, לרבות הזכות לפרטיות, או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת, לרבות באמצעות הפעלת תוכנת רובוט, עכביש, או כל שיטה אחרת לאיסוף או לאחזור מידע באופן ידני או אוטומטי.
 6. למכור, להעניק רישיונות, או לנצל לכל מטרה מסחרית את השימוש או הגישה לתוכן או לאתר.
 7. לעשות שימוש באתר ו/או בתוכן לשם יצירת מאגר מידע או לקט על ידי הורדה ואחסון שיטתי של התוכן המופיע באתר.
 8. להפריע או לנסות להפריע לעבודתו התקינה של האתר או לפעילותן התקינה של הפועלות המבוצעות באמצעותו או דרכו, לרבות כניסה לאתר, לתוכן ו/או לכל מידע אחר.
 9. לנקוט או לנסות לנקוט בכל פעולה אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חלמיש, עשוי להכביד באופן בלתי סביר ו/או בלתי מידתי על פעילות האתר או על תשתיותיו.

שונות

 1. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע, וכן יחיד כרבים.
 2. תקנון זה כפוף לדיני מדינת ישראל.
 3. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין תקנון זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל אביב (והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ).